Prakijk Papillon Goirle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Praktijk Papillon Goirle                                                                  Hoogstraat 54                                                                                                5051 XR Goirle                                                                                           Tel. +31 (0)6 290 66 406                                                              www.papillon-goirle.nl

Floor Pape is de Functionaris Gegevensbescherming van Prakijk Papillon Goirle. Zij is te bereiken via info@papillon-goirle.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Prakijk Papillon Goirle verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (in correspondentie, telefonisch of bij het intakegesprek)

Contactformulier

Het contactformulier bewaart de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Deze worden bewaard voor het verlenen van service aan cliënten voor zolang dit nodig is. De ingezonden informatie zal niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Na de dienstverlening worden de gegevens verwijderd uit het systeem.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Prakijk Papillon Goirle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • levensovertuiging of godsdienst (indien relevant voor de behandeling)
 • informatie betreffende gezondheid
Het is niet mijn intentie via mijn website gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is van ouders of voogd. Het is voor Papillon Goirle niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Het is daarom raadzaam om als ouders / voogd betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om gegevensverzameling zonder ouderlijke toestemming te voorkomen. Bent u ervan overtuigd dat Praktijk Papillon Goirle zonder die toestemming gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan alstublieft contact op via info@papillon-goirle.nl zodat deze informatie verwijderd kan worden.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Prakijk Papillon Goirle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • telefonisch contact of contact via e-mail
 • levering van goederen en diensten
 • betalingsafhandeling
 • belastingaangifte
 • informatieverstrekking over wijzigingen in aangeboden diensten en producten
 • gegevens over geloofsovertuiging en gezondheid worden verzameld tijdens het intakegesprek teneinde de dienstverlening daar zo goed mogelijk op aan te kunnen passen

Geautomatiseerde besluitvorming

Papillon Goirle neemt op geen enkele wijze besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke interactie (door een medewerker van Papillon Goirle). 


Bewaarduur persoonsgegevens 

Papillon Goirle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodszakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onderstaande bewaartermijnen van persoonsgegevens worden door Papillon Goirle gehanteerd:
 • naamsgegevens – 12 maanden
 • e-mailadres – 12 maanden
 • telefoonnummer – 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Papillon Goirle verstrekt uitsluitend informatie in onderstaande gevallen: 

 • er is aanvulling nodig in de overeenkomst met een cliënt (dit gaat te allen tijde in overleg met de cliënt)
 • om als Papillon Goirle te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Papillon Goirle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Papillon Goirle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papillon Goirle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar info@papillon-goirle.nl. Ditzelfde geldt voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoort-/ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek. Papillon Goirle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papillon Goirle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@papillon-goirle.nl